Gammeldalen naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet eskere, terrasser og dødisgroper. Gammeldalen ligger ca. 10 km øst for Tynset sentrum. Verneområdet er delt i to. Totalt strekker det seg ca. 12 km sørover fra Telneset til Storkletten i sør. Elva Tela danner grensa i vest. Landskapet i dalbunnen er svært kupert med store egger og forsenkninger. I øst skråner terrenget bratt opp mot Teldalsvola. Lav- og lyngrik furuskog er dominerende skogtyper. Området representerer et av de aller mest formrike dødisterreng i hele Midt-Norge. Langs hele østsiden av Gammeldalen finnes et uryddig nettverk av eskerrygger. Disse ryggene er opptil 50 m høye. En større samling av store eskerrygger finnes neppe noe annet sted i hele Sør-Norge. Høyden over havet er 500-1140 m.