© Henning Tamnes

Sølendet Naturreservat-orkideenes paradis

Velkommen til Sølendet

Naturreservatet ble oppretta i 1974 og dekker i dag 3064 daa (mål). Sølendet er et av Norges største sammenhengende områder med rikmyr (kalkmyr). Omlag halvparten av arealet er slik myr, resten er hovedsakelig skogdekt eng og hei.

I overkant av de svakt sør- og sørøsthellende myrene fins det mer enn 50 kilder med kalkrikt grunnvann. Det er disse kildene som har skapt rikmyrene på Sølendet. På grunnav det høge vanninnholdet i jordsmonnet er det lite oksygen tilstede til forråtninga. Planterestene lagres derfor opp som torv.

Etter at vannet har passert myrene, samles det opp i bekker og sig. Disse følger så "vassdalene" over sandmoene ned mot Glåma og Aursunden. Kilder, myr bekker og sig danner på denne måten et fint utvikla hydrologisk enhet. Mesteparten av reservatet ligger på kalkholdig morene. Takket være siget fra kildene og den kalkholdige grunnen er plantelivet på Sølendet særlig rikt. I alt er det registrert omlag 270 karplantearter (høgere planter) innen reservatet. Det fins bl.a. 12 orkidearter og minst like mange orkidekrysninger. Flere skjeldne plantearter opptrer i store mengder.