© Visit Innherred

Ørin Naturreservat

Ørin naturreservat ble opprettet i 1993 for å bevare et særegent område med tindvedkratt og strandeng.  Området dekker et areal på ca 490 dekar og ligger på sørsiden av utløpet til Verdalselva i Trondheimsfjorden, mellom E6 og industriparken i Verdal.

ET ELVEDELTA AV INTERNASJONAL VERDI
Ørin naturreservat er en del av Trondheimsfjorden våtmarkssystem. Utløpet av Verdalselva er faktisk det eneste større, nogenlunde intakte elvedelta i Nord-Trøndelags del av Trondheimsfjorden. Generelt er er det få slike områder igjen av i Norge.  Det er 13 enkeltlokaliteter på sørøstsiden av Trondheimsfjorden som er vernet etter ramsarkonvensjonen. Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker som har internasjonal betydning for våtmarksfugler. 

FUGLEFREDNINGSOMERÅDE
I tilknytting til Ørin naturreservat ble Kausmofjæra fuglefredningsområde opprettet i 2003. Ørin med Kausmofjæra og omkringliggende arealer er Trøndelags rikeste trekklokalitet for fugl med tanke på artsrikdom og antall i et begrenset område. Det er registrert over 200 ulike fuglearter her og mange i til dels meget store antall. Ørin er også en verdifull hekkeplass, myteområde og overvintringsplass for mange fuglearter.

For fugletittere er Ørin et eldorado. Det er bygget flere fugletårn i nærheten av kjente biotoper med stort artsmangfold.

ANDRE NATURVERDIER
I tillegg til å være et viktig våtmarksområde har området også andre kvaliteter. Indre del av Ørin naturreservat har en av de største forekomstene i Norge av Tindved, kommuneblomsten til Verdal. Der Verdalselva møter Trondheimsfjorden er det en meget rik bunndyrsfauna og det er et viktig oppvekstområde for flere fiskearter som lever i Trondheimsfjorden. Verdalselva er en av Norge's beste lakseelver. Du finner også en stor bestand av hare, en fast bestand av oter, rødreven er ofte i området og liker du edderkopper kan du, hvis du er heldig, finne den store og sjeldne edderkoppen Arctosa cinerea. 

 • Aktiviteter
  • laksefiske
 • Arrangementstyper
  • Natur
 • Natur og terreng
  • naturreservat
 • Tema
  • Naturopplevelser