Helge – det hellige eidet

Et av Trøndelags mest særpregede kulturminner finner vi på Helge i Byafossen, Steinkjer. Området inneholder flere gravhauger og bautasteiner. I gravhaugene er det gjort funn både fra eldre og yngre steinalder. Svært markant er tre store bautasteiner. Opprinnelig var det 5 slike steiner, og minst en av disse står på en gravhaug. En annen form for gravanlegg finnes også her, i form av en steinsetting med 9 store steiner i sirkler.

Navnet Helge "det hellige eidet" antyder at stedet har vært tillagt en religiøs betydning. Et "eid" er en geografisk landstripe med vann på begge sider som binder sammen to landområder. I forhistorisk tid sto vannet høyere og fjorden gikk nesten opp til byafossen. Mellom sjøen og Reinsvatnet var det en landstripe som utgjordet eidet, som var viktig for ferdsel og handel. De mektige gravminnene er anlagt av mennesker som trolig ville kontrollere dette strategiske området og synliggjøre sin ætts posisjon.

I nyere tid har gårdsdrift og boliger tatt større plass i området. Karakteristisk for feltet idag er fem gravhuger. Svært markante er da de tre (opprinnelig fem) store bautasteinene omtalt lengre opp i artikkelen.

Tidsfesting

Det er sparsomt med funn fra gravfeltet. Trekull fra steinsirkelen er datert til slutten av eldre jernalder, 550-560 e Kr. I nærheten avgravfeltet er det funnet bruddstykker av et såkalt spannformet leirkar samt fire huløkser av jern. Dette er funn fra henholdsvis eldre- og yngre jernalder.

Oppevelser

Storslagne gravhauger og høye bautasteiner med infoskilt inne på feltet i tillegg til stort informasjonsskilt ved P-plass. Rasteplass.

Veibeskrivelse:
Ta av til Fv 762 fra E6, ved Måsørbrua. Følg skilting til Ogndal. Ta av mot gravfeltet etter ca. 2 km. Du ser feltet på venstre hånd etter ca. 5 minutter. P-plass like inntil nord-enden av feltet, og høyere opp, ved veien til Helgesmarka. Alternativt kan du velge Fv 763.